Określanie wartości rynkowej - rzeczoznawca majątkowy. Kredyt hipoteczny. Wycena nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy szacuje także wartość nieruchomości gruntowych. Przez nieruchomość gruntową należy rozumieć "grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”. Można zatem wyróżnić wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych. W skład nieruchomości gruntowej mogą wchodzić budynki i inne urządzenia, a także nasadzenie w postaci drzew oraz innych roślin od momentu zasadzenia lub zasiania. Budynki oraz inne urządzenia muszą być trwale z gruntem związane - oznacza to, że brak możliwości ich odłączenia bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego jak i całości. Granice gruntu są determinowane poprzez społeczno - gospodarcze przeznaczenie gruntu. Wycena przez rzeczoznawcę majątkowego obejmuje określenie atrybutów danego przedmiotu wyceny.

Wyjątkowym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Jej pojęcie definiuje Kodeks cywilny ale tutaj jest określony sposób użytkowania użytkowania nieruchomości, a nie jej rodzaj. Nie rodzaj nieruchomości ma decydujące znaczenie o jej kwalifikacji, ale sposób jej użytkowania "które, są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności rolnej". W prawie polskim jest kilka rodzajów definicji nieruchomości rolnych. W praktyce najczęśniej i najszerzej jest wykorzystywana definicja zawarta w ustawie "O podatku rolnym".

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych niezabudowanych jak i zabudowanych jest określana najczęściej przez rzeczoznawcę majątkowego w podejściu porównawczym ze względu na stosunkową dużą liczbę transakcji dotyczących takich nieruchomości. W przypadku braku transakcji rynkowych dotyczących tego typu nieruchomości  może zostać podejście dochodowe w przypadku nieruchomości generujących lub będących w stanie generować dochód lub podejście kosztowe dla nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wycenia nieruchomości gruntowej - jej wartość rynkowa określana w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego zależy od kilku atrybutów. Cechy rynkowe, które mają największe znaczenie to głównie - położenie, dostępność komunikacyjna, rodzaj drogi dojazdowej oraz przede wszystkim dostępność infrastruktury technicznej lub planowana jej budowa w przyszłości.

Nie bez znaczenia dla wartości rynkowej danej nieruchomości jest także fakt czy dany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli teren nie jest objęty mpzp wtedy niezbędne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rzeczoznawca majątkowy realizując wycenę powinien działać zgodnie ze standardami zawodowymi, przepisami prawa, a także etyką zawodową.

Wycena rzeczoznawcy obejmuje także okreslenie wartości rynkowej dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Operat szacunkowy  dla celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy powienien uwzględniać zapisy Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” ogłoszonego Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1). Zgodnie z w.w standardem podstawę wyceny dla celu zabezpieczenia wierzytelności stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny jest to długoterminowy kredyt bankowy. Zabezpieczeniem w/w kredytu jest hipoteka ustanawiona na nieruchomości jako przedmiocie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego na rzecz banku kredytującego.  Kredyt hipoteczny służy najczęściej sfinansowaniu zakupu nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym już istniejącej lub sfinansowaniu inwestycji polegającej na nowej zabudowie. Kredyt hipoteczny obejmuje także sytuację kiedy na nieruchomości będą przeprowadzane prace remontowo - budowlane - w takim przypadku zabezpieczeniem kredytu jest najczęściej przedmiotowa nieruchomość w stanie docelowym na podstawie przedstawionego w banku kosztoru prac po zakończonej inwestycji.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!