Jesteś w: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu do to ograniczone prawo rzeczowe - polskie prawo cywilne wyróżnia trzy  rodzaje praw rzeczowych.  Na treść wyżej wymienionego prawa składają się dwa podstawowe uprawnienia: przede wszystkim prawo do korzystania z lokalu, a także prawo do rozporządania swoim prawem w tym wynajęcia albo oddanie do bezpłatnego korzystania jeśli jest to zgodne z przeznaczeniem lokalu. Zgoda spółdzielni mieszkaniowej nie jest potrzebna w wyżej określonych przypadkach. Jednak w razie chęci zmiany przeznaczenia lokalu konieczne jest zgoda spóldzielni mieszkaniowej. Spółdzielcze prawo do do lokalu to prawo zbywalne, dziedziczne, czyli może zostać sprzedane, darowane, zapisane w testamencie oraz obciążone hipoteką. W przypadku zbycia spóldzielczego prawa do lokalu umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wycena spółdzielczego prawa do lokalu - określenie wartości rynkowej ma najczęściej miejsce w podejściu porównawczym przy zastosowaniu zbliżonych cech rynkowych jak przy wycenie nieruchomości lokalowych - lokalizacji, położenia na piętrze, dostępności komunikacyjnej, stanu technicznego lokalu jak i stanu budynku. Operat szacunkowy, w którym jest określana wartość rynkowa lokalu jest często podstawą w procedurze przyznawania kredytu hipotecznego udzielanego przez bank. Wysokość dla potencjalnego kredytu hipotecznego jest najczęśniej uzależniona od wartości rynkowej danego mieszkania.