Rzeczoznawca majątkowy

Sektor bankowy oferuje różne rodzaje kredytów – od kredytów gotówkowych po kredyty hipoteczne, gdzie zabezpieczeniem jest nieruchomość, która została przez kredytodawcę sfinansowana. Nieodłącznym elementem procedury kredytów hipotecznych często jest wycena nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności. Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego sporządzana jest przez Rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem wymogów prawnych i formalnych. Rzeczoznawca majątkowy jest zobligowany do sporządzenia operatu szacunkowego i określenia wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa oraz uwarunkowaniami na lokalnym rynku nieruchomości.

Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o kredyt bankowy jest dostarczenie
przez kredytobiorcę wniosku o przyznanie kredytu. Wnioskiem kredytowym określa się opracowany w banku formularz, w którym potencjalny kredytobiorca umieszcza podstawowe informacje niezbędne podczas weryfikacji tegoż wniosku. Każdy bank opracowuje swoje wzory wniosków, które dostosowane są do rodzajów kredytów, jakich dany bank udziela. Składany jest w banku zawsze w formie pisemnej. Klient ubiegający się o kredyt musi dołączyć do formularza wniosku liczne załączniki, w tym wiarygodny dokument świadczący o wysokości osiąganego dochodu. W interesie banku, który udzielając kredytu podejmuje ryzyko kredytowe, jest wiedzieć jak najwięcej o kliencie. Wymagania banków w zakresie niezbędnych informacji, które powinny znaleźć się we wniosku, są dokładnie sformułowane w regulaminach kredytowych banków i uzależnione są od trzech czynników: rodzaju kredytu, wysokości kredytu, rodzaju kredytobiorcy.

Zakres powyższych wymogów precyzuje rodzaj dokumentów, które potencjalny kredytobiorca musi dostarczyć wraz z wnioskiem kredytowym. Wniosek kredytowy wraz z załącznikami tworzy dokumentację kredytową.

Standardowymi informacjami zamieszczonymi we wniosku są przede wszystkim:
dane osobowe, określenie rodzaju i kwoty kredytu, określenie okresu kredytowania, termin uruchomienia kredytu i jego wykorzystania, termin spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i prowizją, proponowane formy zabezpieczenia kredytu o ile takie zabezpieczenie jest wymagane, oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu zadłużenia w innym banku.

W przypadku niewielkich kredytów udzielanych osobom fizycznym wniosek kredytowy zawiera mniejszą ilość informacji niż wniosek kredytowy skierowany do podmiotów instytucjonalnych. Załączników jest niewiele, a proces weryfikacji całej dokumentacji kredytowej o wiele krótszy. Natomiast przy dużych kredytach dla podmiotów indywidualnych procedury kredytowe są bardziej złożone i przez to banki gromadzą o wiele większą dokumentację. Potencjalny kredytobiorca ubiegając się o kredyt hipoteczny, musi zgromadzić liczną ilość niezbędnych dokumentów. W przypadku gdy pragnie on wybudować np. dom jednorodzinny, to bank zazwyczaj wymaga zgromadzenia dokumentów, które nie zawsze są łatwe do uzyskania. Są to przede wszystkim: dowód własności działki, na której zostanie wybudowana nieruchomość, wypis z księgi wieczystej, kosztorys budowy, projekt techniczny budynku, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego, polisa ubezpieczeniowa od ognia i innych zdarzeń losowych, wypis z ewidencji gruntów, zaświadczenie o wysokości dochodów brutto kredytobiorcy.


W przypadku kredytu hipotecznego wiele banków wymaga także dosyć dużej liczby załączników związanych z zabezpieczeniami. Przykładowo jeden z największych polskich banków wymaga przedłożenia w tym przypadku: aktualnego i uwierzytelnionego odpisu z ksiąg wieczystych, aktualnego wypisu z rejestru gruntów, jeżeli dana nieruchomość jest wpisana do takiego rejestru, wyceny wartości nieruchomości, której dokonuje uprawniony do tego rzeczoznawca, polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, aktualnego zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatków, które związane są z nieruchomością.

 

Bardzo często niezbędna jest także jak zostało to wyżej określone wycena nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Wycena nieruchomości jest sporządzona przez Rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego z uwzględnieniem wymagań sektora bankowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy nieruchomości uwzględnia stan nieruchomości w stanie aktualnym oraz w stanie docelowym w przypadku finansowania przez bank budowy, rozbudowy lub remontu nieruchomości. Wycena nieruchomości sporządzana przez Rzeczoznawcę majątkowego opiera się na faktycznie zawartych transakcjach nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia także uwarunkowania na lokalnym rynku w zakresie czynników demograficznych, relacji popytu i podaży oraz czynników ekonomicznych.


Dokumenty dostarczane przez klienta są uważane przez bank za materiały poufne. W przypadku, gdy inspektor kredytowy stwierdzi, iż podane informacje są nieprawdziwe, to kredytobiorca nie otrzyma kredytu i jest bardzo prawdopodobne, iż o tym fakcie zostaną poinformowane także inne banki, a klient będzie miał dużo mniejsze szanse na otrzymanie w przyszłości kredytu.


Od chwili przyjęcia i wpisania do rejestru wniosków poprawnie wypełnionego oraz odpowiednio skompletowanego wniosku następuje kolejny etap procedury kredytowej, który obejmuje zbadanie: zdolności kredytowej klienta, propozycji osoby wnioskującej co do zabezpieczeń, innych okoliczności, które wynikają z dokumentacji.

 

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!