Rzeczoznawca majątkowy, wartość rynkowa w aspekcie ryzyka związanego z rynkiem nieruchomości.

Kredytodawcy ponoszą szeroko rozumiane ryzyko związane z rynkiem kredytów. Ryzyko kredytodawcy związane jest także nierozerwalnie z kredytami o charakterze hipotecznym oraz uwarunkowaniami rynku nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy często obligatoryjnie szacuje wartość rynkową nieruchomości  dla celu zabezpieczenie wierzytelności co pozwala kredytodawcy na oszacowanie ryzyka związanego z daną nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnia ceny nieruchomości podobnych z uwzględnieniem zmian cen nieruchomości w analizowanym okresie, relacje na lokalnym rynku nieruchomości oraz czynniki ekonomiczne i inne. Wartość rynkowa określona przez Rzeczoznawcę majątkowego powinna odzwierciedlać cechy rynkowe nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem wierzytelności na tle rynku nieruchomości podobnych.

"Sektor nieruchomości pełni ważną funkcję gospodarczą zarówno w aspekcie podaży, jak i popytu na lokalnym rynku nieruchomości. Znaczenie szczególne przypada nieruchomościom o przeznaczeniu mieszkaniowym, które pełnią ważną rolę społeczną (Sitek, 2010, s. 1). Transakcje dotyczące nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym dominują tak na lokalnym, jak i regionalnym rynku nieruchomości. Transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym jako przedmiotu prawa własności stanowią natomiast największą grupę wśród wszystkich transakcji dotyczących nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

Najpopularniejszym źródłem kredytowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce są banki. Banki weryfikują ryzyko związane z kredytobiorcą, np. zdolność kredytową, jak i ryzyko związane z nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności. Determinanty ryzyka, abstrahując od ich skali oraz źródeł, są naturalnymi konsekwencjami podejmowanej przez bank komercyjny specyficznej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza działalności kredytowej. Działalność banku związana z udzielaniem kredytów oznacza niepewność osiągnięcia zaplanowanych zysków w przyszłości (Krysiak, Staniszewska, Wiatr 2015, s. 13-35). Rzetelne oszacowanie ryzyka związanego z każdym procedowanym wnioskiem kredytowym jest zatem kluczowym elementem pozwalającym na ocenę możliwości osiągnięcia planowanego zysku przez kredytodawcę.

Kredytodawca ocenia ryzyko na podstawie danych historycznych, danych aktualnych oraz prognozowanych danych w horyzoncie czasu przyszłego. Badanie zdolności kredytowej kredytobiorcy oparte jest na wewnętrznych procedurach banku. Ryzyko związane z nieruchomością, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu o charakterze hipotecznym, wynika z jej stanu, trendów na lokalnym rynku nieruchomości oraz z jej wartości rynkowej. Określanie wartości rynkowej nieruchomości oraz ryzyka z nią związanego jest realizowane przez niezależnie działających rzeczoznawców majątkowych, którzy bazują na swojej wiedzy odnośnie rynku nieruchomości, praktyce zawodowej w ramach przepisów prawa oraz standardów zawodowych. Rzeczoznawca majątkowy zobligowany jest starannie określić cechy rynkowe przedmiotowego lokalu, który ma stanowić zabezpieczenie wierzytelności i następnie odnieść się do cech rynkowych na tle uwarunkowań na lokalnym rynku w tym wymagań potencjalnych kupujących. Poprawne określenie cech rynkowych pozwala na oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości rynkowej lokalu. Poprawnie określona wartość rynkowa lokalu natomiast rzutuje bezpośrednio na stopień ryzyka związanego z daną nieruchomością dla kredytodawcy."*

*Fragment Artykułu

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ASPEKCIE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU
Autorzy artykułu: Sebastian Wygaś, Zuzanna Ostraszewska
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

Artykuł prezentowany na Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku” w dniu 01-czerwca-2017
roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Pozostałe informacje

Posiadasz mieszkanie, dom, działkę lub nieruchomość komercyjną na sprzedaż lub wynajem?
Chcesz kupić wymarzony dom, mieszkanie lub inną nieruchomości?
Zależy Ci na profesjonalnej pomocy przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości?
Interesuje Cię zakup nieruchomości na rynku wtórym lub pierwotnym?

Możemy pomóc Ci szybko i skutecznie - zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą aktualną ofertą!